Καλώς Ορίσατε στο Wiki του 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας
Στο χώρο αυτό μπορείτε να αναζητήσετε καλές πρακτικές της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Οι δημιουργικές μέθοδοι σε ένα εκπαιδευτικό wiki
Εξέλιξη: Νέες ιδέες προκύπτουν από παλαιότερες , νέες λύσεις από προϋπάρχουσες ή γνωστές λύσεις οι οποίες βελτιώνονται ,έστω και ελάχιστα

Σύνθεση: Δύο ή περισσότερες ιδέες συντίθενται ώστε να προκύψει μια νέα ιδέα

Ανάπτυξη: Δημιουργία μιας νέας ιδέας ή ενός νέου τρόπου προσέγγισης κάποιου προβλήματος με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες

Νέα Εφαρμογή: Μια γνωστή ιδέα χρησιμοποιείται με ένα νέπ τρόπο ή σε ένα νέο πεδίο - πλαίσιο εφαρμογής ή με νέα μέσα- εργαλεία

Καινοτομία: Ριζική αναμόρφωση και εφαρμογή ιδεών, με στόχο να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα από μια νέα οπτική